« مالارډ، مرغۍ، مرغۍ، د اوبو مرغۍ، د اوبو مرغۍ، حیوان، بڼ، طبیعت، ښایسته مرغۍ

مالارډ، مرغۍ، مرغۍ، د اوبو مرغۍ، د اوبو مرغۍ، حیوان، بڼ، طبیعت، ښایسته مرغۍ