ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਿਲੀ,ਫੁੱਲ, ਖਿੜ, ਖਿੜ, ਜਾਮਨੀ ਫੁੱਲ, ਲਿਲੀ ਪੈਡ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਤਾਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਜਲ-ਪੌਦਾ, ਤਾਲਾਬ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਿਲੀ,ਫੁੱਲ, ਖਿੜ, ਖਿੜ, ਜਾਮਨੀ ਫੁੱਲ, ਲਿਲੀ ਪੈਡ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਤਾਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਜਲ-ਪੌਦਾ, ਤਾਲਾਬ