ốc, ốc sên, động vật có vỏ, nhuyễn thể, vỏ, động vật, động vật hoang dã, thiên nhiên,

ốc, ốc sên, động vật có vỏ, nhuyễn thể, vỏ, động vật, động vật hoang dã, thiên nhiên,